Biblia – despre bani

 

Dumnezeu ne iubește și ne poartă de grijă în toate domeniile așa că nu ne-a lăsat fără habar în domeniul posesiunilor noastre și a banilor noștri. Astfel, în Biblie găsim peste 2350 de versete care abordează această problemă și un studiu al acestor versete ne aduce perspectiva divină asupra lor. Ce include aceasta?

·         Modul cum ne administrăm banii are un mare impact asupra intimității relației noastre cu Isus Hristos: Luca 16:11 –„Așadar, dacă n-ați fost credincioși în ce privește bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății?!” -  „bogățiile drepte”= o relație intimă cu IH

·         Banii reprezintă principalul concurent al Domnului pentru stăpânirea vieții noastre : Matei 6:24: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul și-l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și-l va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu, și lui Mamona.”

·         În purtarea Sa de grijă, Dumnezeu ne arată principiile Sale atât legate de munca noastră, cât și de câștigarea banilor, cheltuirea acestora, economisirea, investirea, dăruirea lor

 

v Atât noi cât și Dumnezeu avem rolul nostru referitor la bani:

 

I.                   Responsabilitățile lui Dumnezeu

 

Ø  Dumnezeu e Proprietarul tuturor lucrurilor

Ps.24:1: „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și locuitorii ei”; Hagai 2:8Al Meu este argintul, al Meu este aurul, zice Domnul Oștirilor”; Levitic 25:23Pământul să nu fie vândut pe veci, pentru că țara este a Mea, iar voi sunteți străini și peregrini înaintea Mea”; Psalmul 50:10-12:„căci ale Mele sunt toate viețuitoarele pădurii și vitele de pe o mie de dealuri. Eu cunosc toate înaripatele munților, și toate făpturile câmpiei sunt ale Mele!Dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a Mea este lumea cu tot ce cuprinde ea”

-          Ca ucenici ai Lui, noi recunoaștem acest drept de Proprietar al Lui și renunțăm – Lc.14:33: „Tot așa, oricine dintre voi care nu renunță la toate bunurile lui, nu poate fi ucenicul Meu.”

Ø  Dumnezeu controlează toate lucrurile

Ps.135:6: „Domnul face tot ce-I place, atât în ceruri, cât și pe pământ, atât pe mări, cât și în toate adâncurile”;Daniel 4:34-35: „Când s-au împlinit zilele, eu, Nebucadnețar, mi-am ridicat ochii spre cer și mi-am recăpătat judecata. L-am binecuvântat pe Cel Preaînalt, L-am lăudat și L-am slăvit pe Cel Veșnic Viu. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică, iar Împărăția Lui dăinuiește din generație în generație.Toți locuitorii pământului sunt socotiți ca un nimic; El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului. Nu există nimeni care să-L poată opri sau care să-I poată zice: «Ce faci?»”;Romani 8:28: „Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul Său”

Ø  Dumnezeu Se va îngriji de nevoile noastre

Gen.22:14: „Avraam a numit acel loc „Domnul va purta de grijă”, motiv pentru care se spune și astăzi: „La muntele Domnului i se va purta de grijă.”; Matei 6:33: „Căutați mai întâi Împărăția (lui Dumnezeu) și dreptatea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”;Filipeni 4:19: „Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre după bogăția Lui slăvită, în Cristos Isus”

El este atât Previzibil – în Credincioșia Lui de a ne purta de grijă, cât și Imprevizibil – în modul cum o va face (mană, păsări, apă din stâncă pentru poporul Israel; 5pâini și 2pești pentru 5000 de oameni; corbi și un izvor pentru Ilie)

II.                 Responsabilitățile noastre

Ø  Noi suntem administratorii posesiunilor lui Dumnezeu

Ø  Trebuie să fim Credincioși – 1 Corinteni 4:2: „În rest, ce se cere de la administratori este ca fiecare să fie găsit credincios”

-          Credincioși în lucrurile pe care le avem – atât cu cele 10% cât și cu celelalte 90%

-          Credincioși în lucrurile mici – Luca 16:10: „Cine este credincios în lucrul cel mai mic este credincios și în cel mare, și cine este nedrept în lucrul cel mai mic este nedrept și în cel mare.”

-          Credincioșia are 3 beneficii:

§  Vom fi mai aproape de Isus Hristos –Ioan 14:21: „Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este cel ce Mă iubește. Și cel ce Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu, iar Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui”-aplicând principiile Domnului Isus cresc în dragoste față de El

§  Ne vom dezvolta un caracter sfânt – modul în care ne administrăm banii și bunurile sunt un indicator a stării noastre spirituale reale. Astfel vedem dacă o persoană e cinstită sau necinstită; dacă practică jocuri de noroc sau e darnică...

§  Vom începe să avem stabilitate financiară. Principiile divine ne învață să cheltuim cu chibzuință, să investim pentru viitor, să dăruim lucrării lui IH

 

v Atât noi cât și Dumnezeu avem rolul nostru în muncă

 

I.                   Dumnezeu

Ø  Dumenzeu a creat munca pentru binele nostru – Gen 2:15: „Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden, ca să o lucreze și să o păzească”. După cădere – munca a devenit mai dificil㠖 Geneza 3: 17-19: „Iar lui Adam i-a zis: „Pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul din care-ți poruncisem să nu mănânci, blestemat este pământul din cauza ta; cu trudă îți vei lua hrana din el toată viața ta.Spini și mărăcini îți va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului.Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea, până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.”

Ø  Dumnezeu consideră munca necesar㠖 Exod 34: 21:„Să lucrezi șase zile”; 2 Tesaloniceni 3:10:„Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.”

Ø  Prin muncă, Dumnezeu ne dezvoltă caracterul. În timp ce un constructor construiește o casă și casa îl „construiește” pe el. Astfel el își dezvoltă capacitățile, perseverența, îndemânarea, discernământul

Ø  Dumnezeu ne cheamă să muncim „ca pentru Domnul”(Coloseni 3:23-24: „Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,știind că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul. Voi slujiți Domnului Cristos.”)

Ø  Dumnezeu ne dă aptitudini pentru munc㠖 Exod 36:1: „Bețalel, Oholiab și oricine era priceput, căruia Domnul îi dăduse îndemânare și înțelepciune ca să cunoască cum să facă vreo lucrare în vederea construirii Lăcașului, au lucrat potrivit cu tot ceea ce a poruncit Domnul.”. Biblia nu face diferențe între muncile prestate: David-păstor și rege; Luca-doctor; Lidia-vânzătoare de purpură; Daniel-consilier regal; Pavel-constructor; Isus-tâmplar;Matei-vameș;Amos-culegător de smochine; Isaia-consilier la curtea regelui ș.a.

Ø  Dumnezeu ne dă succes în muncă: Gen.39:2-3: „Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat și a locuit în palatul stăpânului său egiptean. Stăpânul său a observat că Domnul era cu Iosif și că făcea ca toate să prospere în mâna lui.”

Ø  Dumnezeu controlează promovarea în carieră : Psalmul 75:6-7: „căci nici de la răsărit, nici de la apus și nici din pustie nu vine înălțarea,ci Dumnezeu este Cel Ce judecă! El smerește și tot El înalță!”. Nu oamenii dețin controlul în promovarea noastră, ci Dumnezeu.

 

II.                 Noi

Ø  Trebuie să muncim din greu: Eclesiast 9:10: „Tot ceea ce mâna ta găsește să facă, fă cu toată puterea ta, căci lucrare, chibzuință, cunoștință și înțelepciune nu există în Locuința Morților, acolo unde vei merge și tu de altfel.”; fără lenevie: Prov.12:27: „Leneșul nu-și frige vânatul, dar omul harnic își prețuiește bunurile”; Prov.18:9Cine este leneș în lucrul lui este confrate cu cel ce distruge.”; 2Tesaloniceni 3:7-9:„Voi înșivă știți că trebuie să urmați exemplul nostru; noi n-am fost leneși când am fost la voi,n-am mâncat pâinea nimănui fără s-o plătim, ci, cu trudă și muncă grea, am lucrat zi și noapte, ca să nu fim o povară pentru nici unul dintre voi.Și aceasta nu pentru că n-am avea acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să-l urmați.”

Ø  Nu trebuie să muncim exagerat de mult – munca nu trebuie să afecteze relația cu Domnul Isus sau cu cei dragi. Exod34:21: „Să lucrezi șase zile, iar în a șaptea zi să te odihnești; chiar și în perioada aratului și a secerișului să te odihnești.”- Dumnezeu a instituit odihna săptămânală pentru sănătatea noastră fizică, mintală și spirituală

Ø  Trebuie să fim cinstiți: Levitic 19:11: „Să nu furați, să nu vă purtați cu vicleșug și să nu vă mințiți unii pe alții.”

Ø  Trebuie să-i respectăm pe angajatori: 1Petru 2:18: „Sclavilor (angajaților), fiți supuși stăpânilor(angajatorilor) cu toată frica, nu numai celor buni și blânzi, ci și celor aspri”

Ø  Trebuie să-i respectăm pe colegi și să nu-i calomniem niciodată: Prov.30:10: „Nu bârfi un slujitor înaintea stăpânului său, ca nu cumva să te blesteme și să fii găsit vinovat!”